Bella Ciao — Բելա չաո

I couldn’t find a version of ‘Bella Ciao’ in Armenian so I translated it.

Էս առավոտը ես վեր կացա
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Էս առավոտը ես վեր կացա
եւ ես գտա զավթչին

Օ պարտիզան, ինձ վերցրեք ստեղից
օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Օ պարտիզան, ինձ վերցրեք ստեղից
Որտեւ զգում եմ մահվան մոտ

Եվ եթե մեռնեմ որպես պարտիզան
օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Եվ եթե մեռնեմ որպես պարտիզան
Դե դու պետք է թաղես ինձ

Թաղեք ինձ լեռան վրա
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Թաղեք ինձ լեռան վրա
Գեղեցիկ ծաղկի տակ

Եվ ամեն մարդ որ անցնում է
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Եվ ամեն մարդ որ անցնում է
Կասի Վայ ինչ սեր ծաղիկ

Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Որ ազատության համար մեռավ
Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Որ ազատության համար մեռավ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s