Bella Ciao — Բելա չաո

I couldn't find a version of 'Bella Ciao' in Armenian so I translated it. Էս առավոտը ես վեր կացա Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո ! Էս առավոտը ես վեր կացա եւ ես գտա զավթչին Օ պարտիզան, ինձ վերցրեք ստեղից օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !… Continue reading Bella Ciao — Բելա չաո

Giving orders, and acting on them

A: Stand up! B—chin up, prick ears towards the break in silence. to stand: to have or maintain an upright position. up: a direction, a coordinate, a position unbend legs and push against foundation. In another room, C sets up a chain of 63 dominos in one straight line. D notices this and gently taps… Continue reading Giving orders, and acting on them