Bella Ciao — Բելա չաո

I couldn't find a version of 'Bella Ciao' in Armenian so I translated it. Էս առավոտը ես վեր կացա Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո ! Էս առավոտը ես վեր կացա եւ ես գտա զավթչին Օ պարտիզան, ինձ վերցրեք ստեղից օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !… Continue reading Bella Ciao — Բելա չաո